nazo-nazo shokai

oh zappa!
   
music by fz, lyrics by nazo-nazo shokai

198? k7 jpn private release

kyoran murasaki
mamechiyo endo
pansuke shikishima
hal iwasa
umenosuke azuma
mohei hirano
taketoshi itsuki
saizo kamaitachi

    'peaches en regalia'
    'caroline hardcore'
    'penguin in bondage'
    'mr green genes'
    'son of orange county'
    'trouble every day'