shob

French bass player Shob.

 

  shob & friends: pragmatism
    (2015, cd, ??, ??) 
shob_pragmatism.jpg (19997 bytes)
  shob: karma obscur
    (2018, cd, ??, ??) 
shob_karmaobscur.jpg (46093 bytes)
     

 

 


 a 

 b 

 c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m 
 n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z
soundtracks various artists