(1973, lp, usa, saturn)
(2009, cd, uk, art yard cd009)

sun ra

nidhamu

1971 lp usa  

re-releases
   
(2009, cd, uk, art yard cd009) - a re-release of "nidhamu" and "dark myth equation visitation"